Neuzugang Sputti

Comments

Add a comment
  • Jesslyn on 2017-Jan-28 02:24:07 Jesslyn said

    à°ªంà°¡ిà°¤ుà°¡ు, శతావధాà°¨ి, à°µేà°¦ à°ªాà°°ంà°—à°¤ుà°¡ు à°…à°¯ిà°¨ à°’à°• à°—ొà°ª్à°ª à°µ్యక్à°¤ి à°•ుà°®ాà°°్à°¤ె à°ªెà°³్à°²ి à°•ోà°¸ం à°œోà°²ె పట్à°Ÿాà°²్à°¸ిà°¨ à°¦ుà°¸్à°¥ిà°¤ి à°—ుంà°¡ెà°²్à°¨ి à°¤ొà°²ిà°šేà°¸ింà°¦ి. à°…à°¯ిà°¤ేà°¨ేం? à°®ుà°³్ళపూà°¡ి à°—ాà°°ి à°µిà°¶ాà°² à°¹ృదయాà°¨్à°¨ి à°šాà°Ÿà°¡ాà°¨ిà°•ి à°ˆ ఉదంà°¤ం పనిà°•ి వచ్à°šింà°¦ేà°®ో!. à°ˆ à°°ోà°œుà°²్à°²ో ఐతే అసలు à°;7à3149;రయత్à°¨ిª&4;#°šà°¡à°®ే à°µృà°§ాà°¨ేà°®ో!. మనకి à°’à°•à°Ÿి à°°ాà°¦ు - వచ్à°šిà°¨ à°µాà°³్లకి à°—ౌà°°à°µం ఇవ్వడం అసలు à°°ాà°¦ు - పరిà°¸్à°¥ిà°¤ి తలుà°šుà°•ుంà°Ÿే à°­à°¯ం à°µేà°¸్à°¤ుంà°¦ి.